Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží

zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu freli s.r.o.od naší společnosti:

 

freli s.r.o., Nad Točnou 3043/1, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

IČ: 03927385

zapsaná: v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Ústí nad Labem soudu, sp.zn. C 41888

adresa pro doručování: freli s.r.o., Nad Točnou 3043/1, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

telefonní číslo:  +420 774 420 251

kontaktní e-mail: matuskova@freli.cz

 

1.    Za jaké vady zboží odpovídáme?

1.1.    Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že

zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

-           má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli

očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

-          je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

-          vyhovuje požadavkům právních předpisů;

-          se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;

-          odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný

typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a

-          nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno

dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné

záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

 

1.2.    Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických

zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od

smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 6 Obchodních podmínek

1.3.  Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se

za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

2.    Jaká je záruční doba?

2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě

stanovena delší záruční doba.

2.2. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné

součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém

případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o

dobu, po kterou je zboží v opravě.

 

3.    Jaká práva z vadného plnění máte?

3.1.    Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117,a také

§ 2165 až 2174.

3.2.    V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

 

a)    Doplnění toho, co chybí

Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám

dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

b)    Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době,

můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

c)    Výměna zboží nebo vadné součásti zboží

Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není

neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava

věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží.

Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást

zboží, vyměníme vám tuto součást.

Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho

můžete požadovat slevu z kupní ceny.

 

d)    Oprava věci

Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás

neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

 

e)      Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

-          dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení

smlouvy; nebo

-          nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo

nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo

-          zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže

vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo

-          se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných

vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo

-          nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od

uplatnění reklamace.

 

3.3.  Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je,že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi.

 

Výjimkou jsou případy, kdy:

 

a)       došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b)      jste použili věc ještě před objevením vady;

c)       jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo

opomenutím; nebo

d)      jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při

obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte

nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

e)      Je zboží elektronickou službou to je po dohodě elektronickou formou.

 

4.    Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

4.1.    Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

-          jste o vadě před převzetím věci věděli;

-          jste vadu sami způsobili; nebo

-          uplynula záruční doba.

4.2.    Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

-          opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené

užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

-          věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena

sjednána; nebo

-          vyplývá-li to z povahy věci (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po

celou dobu trvání záruční doby).

 

5.    Jak postupovat při reklamaci?

 

5.1.    Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

5.2.    Reklamace přijímáme elekronicky na uvedenou emailovou adresu uvedenou zde v reklamačním řádu

Pokud máte zájem o opravu věci, a v potvrzení o trvání práv z vadného plnění (záručním

listu) je uvedena osoba určená k opravě, jste povinni uplatnit reklamaci u této osoby. Tuto

povinnost máte pouze v případě, že se tato osoba nachází na stejném místě jako my nebo

na místě k vám bližším.

 

5.3.    Doporučený postup při reklamaci:

-          pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem;

-          zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili,

tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí,

slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz,

popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

-          reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace na emailovou adresu uvedenou zde reklamačních podmínkách

-          - pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či

daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi. Zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

 

5.4.    Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno

právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

5.5.    O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do

této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k

odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se

nedohodneme na delší lhůtě.

5.6.    Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u

neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás

neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto

reklamačním řádem.

5.7.    Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem

reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám

vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení

opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.8.  V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

 

 

 

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 29.01.2020